Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

__________________________________________________________________________________


Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti společnosti SPOLMONT s.r.o., se sídlem Jiráskova 381, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 64084990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8656 (dále jen „Správce“).

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

-          dodavatelé Správce,

-          zaměstnanci Správce,

-          osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé marketingových a reklamních služeb),

-          finanční instituce a pojišťovny,

-          státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy,


KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

-       adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

-       popisné údaje (např. bankovní spojení, platební informace )

-       obrázky, fotografie a videa,

-       údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),

-       další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

-       další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.


ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

a)       plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b)       dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),

c)       určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

d)       zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,

e)       další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

-       k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat - v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,

-       k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,

-       k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,

-       v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,

-       k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,

-       k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž Subjekt údajů udělil Správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může Správce kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.

Nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovnách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).


INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

-          přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),

-          opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),

-          omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),

-          právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),

-          právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje Správce: SPOLMONT s.r.o., Jiráskova 381, Vsetín, PSČ 755 01, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.


ZÁVĚR

Tato Pravidla Správce se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na webových stránkách www.spolmont.cz.

Číst dál...Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

 • Přečteno: 93

Souhlas se zpracováním cookies

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM COOKIES

Identifikace správce: společnost SPOLMONT s.r.o., se sídlem Jiráskova 381, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 64084990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8656.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.),
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.),
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.),
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely).

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko ,,Ano, souhlasím“, respektive tlačítko ,,Přijmout všechny soubory cookies“ při dalším nastavení) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko ,,Nesouhlasím“, respektive tlačítko ,,Příjmout pouze nezbytné soubory cookies“ při dalším nastavení).

Při udělení souhlasu s marketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů (čl. 16 a 17 Nařízení),
 • požadovat omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),
 • vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení),
 • na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení),
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentu Cookies  a dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Číst dál...Souhlas se zpracováním cookies

 • Přečteno: 89

Cookies

ZÁSADY POUŽITÍ COOKIES

Tento web používá soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k zefektivnění uživatelské zkušenosti.

Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o Vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při Vašem používání jejich služeb.

Zákon stanoví, že můžeme na Vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez Vašeho souhlasu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme Váš souhlas, jehož plný text naleznete zde, a který můžete kdykoliv odvolat, a to zde.

Více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje, se dozvíte v našich Zásadách ochrany osobních údajů, viz Ochrana osobních údajů.

DRUHY COOKIES

NEZBYTNÉ

Nezbytné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.

Cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se Vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÍ

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Analytické cookies dále možňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky.

PREFERENČNÍ

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo jak vypadá. Mohou jimi být např. Váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

SEZNAM VŠECH COOKIES

Kompletní seznam všech používaných cookies naleznete při rozkliku jednotlivých kategorií zde.

Číst dál...Cookies

 • Přečteno: 136

Pronájem vybavení na tryskání


ROZUMÍME ŽE VAŠE POTŘEBY SE MOHOU LIŠIT A PROTO NABÍZÍME RŮNÉ TYPY A MOŽNOSTI PRONÁJMU.
NEJSME JEN OBYČEJNÁ PŮJČOVNA. DŮVĚŘUJTE NAŠÍ DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI A PROFESIONALITĚ. 

MALÉ TRYSKACÍ KABINKY - TLAKOVÉ I INJEKTOROVÉ

Jste připraveni vyrazit do akce s našimi tryskacími kabinami na jediný den? Nebo potřebujete dlouhodobé řešení na celý měsíc? Nezáleží na tom, jaké jsou vaše potřeby, my jsme tu, abychom vám vyšli vstříc. Neváhejte nás kontaktovat, najdeme to správné řešení. jsme tu pro Vás.

 • Špičkové zařízení, které umožňuje snadnou obsluhu a přináší vysoký výkon.
 • Profesionální výkon Vám zaručí optimalní a úspěšné vysledky Vaší práce.
CENÍK                      délka pronájmu:   1 DEN  2 - 15 DNŮ 16 A VÍCE DNŮ
Cena pronájmu ITK (injektor systém)  2 290 CZK 1 290 CZK 890 CZK
Cena pronájmu TTK (tlakový systém)   3 490 CZK 1 990 CZK 1 290 CZK
 • mobilní tryskací box u zákazníka
 • mobilní tryskací box u zákazníka

MOBILNÍ TRYSKACÍ KONTEJNER

Pronajměte si náš tryskací kontejner a získejte přístup k prvotřídnímu vybavení pro vaše projekty vyžadující povrchovou úpravu. Naše spolehlivost a profesionální přístup jsou zárukou vaší spokojenosti!

 • Náš kontejner disponuje vysoce výkonným tryskacím systémem, což vám zaručuje optimální výsledky a úspěšné dokončení projektů. 
 • Kompletní mobilní řešení: tryskací kontejner je vybaven nejmodernější tryskací technikou a umožňuje vám tak snadno a efektivně pracovat na různých místech.
 • Flexibilní pronájem - nabízíme různé varianty pronájmu, ať už potřebujete kontejner na jeden den, týden, nebo delší dobu.
 • rozměry: 6* 2,2 * 2,4 m vč. filtru
CENÍK                      délka pronájmu:   1 DEN  2 - 15 DNŮ 16 A VÍCE DNŮ
Cena pronájmu MOBILNÍHO BOXU 4 900 CZK 2 790 CZK 1 940 CZK

MOBILNÍ TLAKOVÉ JEDNOTKY PRO VOLNÉ TRYSKÁNÍ

Mobilní jednotky jsou vhodné pro volné tryskání. Skládají se z vlastní tlakové nádoby osazené speciálními ventily a prvky. Tryskací jednotky se půjčují kompletní smontované, připravené k okamžitému použití. Připojuje se pouze na tlakový vzduch. 

 • U nás Vám půjčíme jen kompletní technologii se vším potřebným.
 • Chápeme, že každý projekt je odlišný, a proto jsme flexibilní a přizpůsobujeme se vašim individuálním požadavkům.
 • Nemáme žádné skryté poplatky nebo nepříjemná překvapení. V ceně pronájmu je veškeré příslušentsví
CENÍK                      délka pronájmu:   1 DEN  2 - 15 DNŮ 16 A VÍCE DNŮ

Cena pronájmu 200l ABS jednotky pro volné tryskání. vč. příslušenství (10m tryskací set hadic *, tryska 9,5mm *, maska NOVA2000, filtr vzduchu do masky, rukavice) 

1 490 CZK 1 090 CZK 790 CZK

Cena pronájmu 18l ABS jednotky pro volné tryskání. vč. příslušenství (10m tryskací set hadic *, tryska 9,5mm *, maska NOVA2000, filtr vzduchu do masky, rukavice)

1 350 CZK 950 CZK 650 CZK

* Delku hadicového setu a velikost trysky lze doladit individuálně.

 

PLNĚ AUTOMATICKÉ STOLOVÉ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ 

Zařízení s jedním otočným stolem, které je určeno pro tryskání různorodých dílů, např. svařenců, výpalků, odlitků nebo výkovků. Toto zařízení je velice jednoduché na obsluhu, vyniká vysokým výkonem, nízkou hlučností a to vše v kompaktních rozměrech ( více informací na tryskani.net )

 • Naložit díly na stůl, zavřít dveře, nastavit časovač a zmáčknout tlačítko START, to zvládne opravdu každý i bez složitého zaškolení.
 • Stolový tryskač je zapůjčován s ekologickým filtrem, který splňuje normu na vypouštění vzduchu zpět do interiéru
 • Vysoká životnost použitých komponentů stroje v kombinaci s nízním příkonem stroje Vám garantují nejnižší možné provozní náklady.
CENÍK                      délka pronájmu:   1 DEN  2 - 15 DNŮ 16 A VÍCE DNŮ
Cena pronájmu TSM 1-250 vč. filtru 4 900 CZK  1 990 CZK 1 490 CZK

BEZPRAŠNÉ MOBILNÍ TLAKOVÉ JEDNOTKY PRO VOLNÉ TRYSKÁNÍ SE ZPĚTNÝM ODSÁVÁNÍM

Mobilní jednotky jsou vhodné pro volné tryskání. Skládají se z vlastní tlakové nádoby osazené speciálními ventily a prvky, a zpětným odsáváním tryskaného materiálu. Tryskací jednotky se půjčují kompletní smontované, připravené k okamžitému použití. Připojuje se na tlakový vzduch nebo i el. energii dle typu zařízení 

 • U nás Vám půjčíme jen kompletní technologii se vším potřebným.
 • Chápeme, že každý projekt je odlišný, a proto jsme flexibilní a přizpůsobujeme se vašim individuálním požadavkům.
 • Nemáme žádné skryté poplatky nebo nepříjemná překvapení. V ceně pronájmu je veškeré příslušentsví
CENÍK                      délka pronájmu:   1 DEN  2 - 15 DNŮ 16 A VÍCE DNŮ
Cena pronájmu AB1070 vč. 15m hadic 4 990 CZK 3 490 CZK 2 490 CZK

ZAUJALOVA VÁS NĚJAKÉ ZAŘÍZENÍ A CHTĚLI BY JSTE SI HO PŮJČIT? NAPIŠTE NÁM A MI SE VÁM OZVEME


Číst dál...Pronájem vybavení na tryskání

 • Přečteno: 3433

Montér

MONTÉR

To hlavní proč jít do Spolmontu


SPOLMONT je česká dynamická technologická firma s přední pozicí na trhu ve své oblasti.
Působíme v zajímavém segmentu výroby a dodávek technologií povrchových úprav kde máme narůstající portfolio našich zákazníků.

Hledáme pozici, která bude dlouhodobě naplňovat zejména


 • vyučen ve strojírenském oboru (vzduchotechnika, zámečnictví, kovoobráběčství, opravář zemědělských strojů)
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
 • schopnost číst a orientovat se ve výkresové a technické dokumentaci 
 • zkušenosti se svařováním konstrukčních materiálů / svářečský průkaz výhodou (minimálně  Co) 
 • schopnost zvládat základní zámečnické práce
 • aktivita a zájem o problematiku strojírenských zařízení (pískovací a tryskací  stroje)

CO NABÍZÍME


 • Kolektiv s týmovým duchem
 • Firemní bonusy
 • Profesní růst
 • To co jsi nenašel ve stávající práci
 • Dovolená 5 týdnů
 • práce v mladém kolektivu
 • možnost cestování a poznávání nových technologií a výrobních provozů
 • zvyšování odborné způsobilosti (vysokozdvižný vozík, vazačské zkoušky, atd..)
 • dobré mzdové ohodnocení

Pokud naplňuješ shora uvedený profil tak neváhej a kontaktuj nás formou zaslání CV včetně fotografie.

POSLAT ŽIVOTOPIS

Kde jste se o nás dozvěděli

Číst dál...Montér

 • Přečteno: 1317

RYCHLÉ KONTAKTY

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 577 018 482

Spolmont s.r.o.